Covid 19

Cornaviruset/Covid-19

Uppdaterad 2020-04-24

 

Delsjö Golfklubb följer Folkhälsomyndigheternas råd och föreskrifter i syfte att bedriva en så säker verksamhet som möjligt.

Vi har alla ett ansvar att begränsa smittspridningen och göra det åtgärder vi anser nödvändiga för vår egen och andras hälsa. Nedan finns en förteckning över de viktigaste aspekterna som rör Delsjö Golfklubbs verksamhet.

Vänligen följ dessa och bidra inte till att sprida missuppfattningar eller tolkningar av myndigheternas beslut.

Delsjö Golfklubb kommer göra avvägningar baserat på myndigheternas beslut avseende olika aspekter av vår verksamhet.

 

1. Allmänna råd

• Stanna hemma när du är sjuk

• Var uppmärksam på symtom på covid-19

• Tvätta händerna ofta

• Hosta och nys i armvecket

• Undvik att röra ögon, näsa och mun

• Finns inte tvål och vatten tillgängligt, använd handsprit

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida, https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

2. Nya allmänna råd:

Håll avstånd och ta personligt ansvar

För att motverka spridningen av covid-19 i Sverige krävs att man alltid stannar hemma när man har symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

- Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

- Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

 - Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in.

- Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

- Arbetsgivare bör se till att personal och eventuella besökare håller avstånd. Arbetsgivare bör se till att anställda arbetar hemifrån om det är möjligt, samt se till att anställda undviker onödiga resor.

- I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

 

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Delsjö Golfklubb påtalar i sin kommunikation det personliga ansvaret och att detta inte kan hänskjutas till klubben.

 

3. Personliga ansvaret och verksamheters ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

3.1 Personliga ansvaret

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

- Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

- Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

- Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

- Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

- Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

- Res inte i rusningstid om du kan undvika det.

- Res bara om det är nödvändigt.

- Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

 

3.2 Verksamheters ansvar

Allmänna råd för verksamheter:

- Sätt upp information till besökare, personal och kunder.

- Markera avstånd på golvet där köer kan bildas.

- Möblera om på ett sätt som undviker trängsel.

- Håll digitala möten.

- Se till att man kan tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handsprit.

- Begränsa antalet personer i lokalen samtidigt.

 

4. Förtydligande avseende idrotten

För idrotten gäller följande råd:

- Undvika närkontakt mellan idrottsutövare

- Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus

- Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper

- Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel

- Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Det tillåtna antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är i nuläget begränsat till 50 personer.

Vi är medvetna om att gränsen mellan träningar och matcher kan vara svår att dra. Att spela träningsmatcher är okej så länge rekommendationer uppfylls och att antalet personer på och omkring planen begränsas till 50 personer, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

4.1 Idrott: Ändring av de allmänna råden om matcher och tävlingar för barn och ungdomar

Idrott främjar hälsan och är en viktig del av barn och ungdomars vardag. Efter dialog med Riksidrottsförbundet och olika idrottsförbund ändrar Folkhälsomyndigheten de allmänna råden och tydliggör att matchspel inom barn- och ungdomsidrotten kan genomföras under vissa förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

- bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna

- det finns goda möjligheter att tvätta händerna

- trängsel mellan människor undviks.

 

Arrangören ska också beakta förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer. Detta innebär att det fortsatt inte är möjligt att anordna till exempel cuper där fler än 50 personer vistats, på en idrottsplats eller i en sporthall.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten. Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan därför genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.

 

Däremot kan smittspridningsrisken vara högre om lag från olika delar av landet möts, vilket innebär att matcher och tävlingar som innebär längre resande inte bör genomföras.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ändra myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m och göra ett undantag för barn- och ungdomsidrott.

Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. I enlighet med de allmänna råden avråder Folkhälsomyndigheten fortsatt från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

 

5. Generella råd

- Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

- Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

- Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.

- Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

- Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

- Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.

- Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

- Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

 

5.1 Inomhusaktiviteter

- Begränsa om möjligt antalet deltagare i aktiviteterna.

- Se till att det finns tydlig skyltning av råden om att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien.

- Städa oftare toaletter och ytor som många tar i.

 

5.2 Utomhusaktiviteter

- Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

 

5.3 Aktiviteter för äldre

- Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

 

5.4 Cuper, tävlingar och matcher

- Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.

- Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

 

6. Restauranger och krogar

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

6.1 Generella råd

- Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

- Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.

- Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

- Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

- Restauranger och after-ski-verksamhet på skidorter omfattas av reglerna.

 

6.2 Ansvar

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan efter samråd med kommunen fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

 

7. Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har den 27 mars fattat beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag den 29 mars.

Beslutet grundar sig på Folkhälsomyndighetens hemställan om ändring i förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/2629180e77054438beacae6fe96034f6/hemstallan-om-andring-i-forordning-2020114.pdf

Med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avses sådana arrangemang som omfattas av ordningslagen 2 kap. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617

Restauranger, gym, simhallar, bibliotek, restauranger, skolor, allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande omfattas inte av förordningen.

Folkhälsomyndigheten kommer att dock utforma riktlinjer för ovanstående för att begränsa smittspridningen. Avsikten är att begränsningen om 50 personer ska vara normgivande och även påverka arrangemang som inte omfattas av förbudet.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten framhåller att eget ansvar är viktigt för både privatpersoner och företag såsom de gjort tidigare. Riskbedömning ska göras kontinuerligt.

8. Tävlingspel på Delsjö Golfklubb

SGF har 3 april, med förtydligande den 17 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF ochF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder ikraft måndag 6 april.

3. Tillägg efter uppdatering från FHM och RF den 16 april

Barn och ungdomar till och med 18 år (i golfen 21 år) är undantagna från punkt 3 nedan – och kan alltså spela tävlingar. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in (där punkt 5 omöjliggör för SGF att genomföra tävlingar) och hänsyn ska även tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

8.1 Delsjö Golfklubbs beslut avseende tävlinspel

Delsjö Golfklubb beslutar med anledning av detta att ställa in alla klubbtävlingar till och med den 30 juni eller tills annat beslut fattas.

 

Delsjö Golfklubb beslutar med anledning av Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd den 16 april att genomföra juniortävlingar med begränsningen om 50 personer och för personer födda 2002 eller senare.